Leukes epifaneies GC OUT

Leukes epifaneies GC OUT